Deprecated: Invalid characters passed for attempted conversion, these have been ignored in /home/v2.santrithuc.vn/apps/commons/Common.php on line 1004
CÔNG NGHỆ TỰ ĐỘNG HÓA CHẾ BIẾN VÀ BẢO QUẢN CHÈ
Mời giao dịch
Quy trình công nghệ
Hệ thống tự động hoá tối ưu quá trình chế biến và bảo quản chè được thiết kế để giám sát các thông số như nhiệt độ, độ ẩm, lưu lượng gió, … và điều khiển thời gian của mỗi công đoạn trong quá trình chế biến. Hệ thống được thiết kế theo nhiều cấp: Cấp phân xưởng, cấp Công ty và có thể cấp Tổng Công ty.
Việt Nam
Hệ thống có thể tự động đưa ra quy trình chế biến tối ưu dựa trên các thông số đầu vào và điều khiển quy trình chế biến để đảm bảo chất lượng sản phẩm. Hệ thống còn có thể lưu trữ, tra cứu, in ấn báo cáo các thông số của từng công đoạn hoặc cả quá trình chế biến theo mẫu quy định. Hệ thống đảm bảo chế biến theo quy trình công nghệ chuẩn ít phụ thuộc vào người lao động..
Phát triển & quản lý sản phẩm
Nông nghiệp
Đã hoàn thiện thành phẩm
0