Deprecated: Invalid characters passed for attempted conversion, these have been ignored in /home/v2.santrithuc.vn/apps/commons/Common.php on line 1004
CHỌN NUÔI GIỐNG TÔM CÀNG XANH

CHỌN NUÔI GIỐNG TÔM CÀNG XANH

Chuyển giao công nghệ
Mời giao dịch
Quy trình công nghệ
Trên cơ sở phát triển nghề nuôi tôm càng xanh ở Việt Nam, chúng tôi đã tiến hành một chương trình chọn giống theo hương tôm lớn nhanh tại Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản II từ năm 2007 đến nay (năm 2013) và sẽ tiếp tục chương trình chọn giống đối tương này theo hương tăng nhanh trọng lương và có tỷ lệ sống cao. Hiện nay, chúng tôi đang tiến hành phát tán đàn tôm chọn giống thế hệ thứ 5, có tốc độ tăng trưởng cao hơn tôm thường 20% và rút ngắn thời gian tôm đạt trọng lương thương phẩm.Tôm đươc phán tán theo hình thức tôm bố mẹ cho các trại sản xuất giống. Trọng lương tôm bố mẹ phát tán dự kiến 3 – 5 g và tùy theo nhu cầu của ngươi sản xuất
Việt Nam
Tốc độ tăng trưởng cao hơn 20% Thời gian đạt trong lượng thương phẩm ngắn hơn
Đổi mới sáng tạo vì xã hội
Nông nghiệp
Đã hoàn thiện thành phẩm
0