LOẠI TRI THỨC

Ý tưởng

Ý tưởng là dạng tri thức chưa xác định được các vấn đề kỹ thuật cần giải quyết. Một tri thức dạng này cần được các chuyên gia tư vấn phân tích thành các Thách thức cụ thể.

Thách thức

Là những vấn đề kỹ thuật nằm ngoài khả năng giải quyết của Seeker. Những vấn đề đó hiện trên thị trường chưa có giải pháp, hoặc giải pháp có sẵn không đáp ứng được yêu cầu của Seeker.

CÁC NHÓM THÀNH VIÊN

Seeker

Seeker là tổ chức, cá nhân có Ý tưởng và Thách thức cần được giải quyết.

Chuyên gia của Novelind

Là các nhà khoa học, các chuyên gia trong các lĩnh vực khác nhau thuộc nội bộ Novelind. Các chuyên gia sẽ cùng Seeker phân tích Ý tưởng ra các Thách thức, làm trung gian giữa Seeker và Solver trong quá trình thực hiện các Thách thức.

Solver

Solver là các cá nhân, tổ chức có năng lực giải quyết được các yêu cầu trong một Thách thức.

DÀNH CHO SEEKER

Đề xuất Ý tưởng

Seeker gửi các Ý tưởng đến sàn giao dịch tri thức Novelind.

Phân tích Ý tưởng thành các Thách thức

Seeker và các chuyên gia của Novelind cùng nhau phân tích Ý tưởng thành các Thách thức cụ thể, và xác định mức tiền thưởng cho từng Thách thức.

Đăng các Thách thức lên sàn giao dịch Novelind

Novelind đăng các Thách thức lên sàn giao dịch tri thức Novelind theo các lĩnh vực cụ thể.

Đánh giá các giải pháp

Sau thời hạn gửi các giải pháp, Novelind và Seeker sẽ đánh giá các giải pháp.

Xác định các biện pháp bảo hộ sở hữu trí tuệ (nếu có)

Trong trường hợp Seeker cần bảo hộ các giải pháp, Novelind cung cấp dịch vụ tư vấn đăng ký sở hữu trí tuệ.

Trao giải cho giải pháp thắng cuộc

Nếu chọn được giải pháp phù hợp, Seeker sẽ bàn giao giải thưởng cho Novelind. Sau khi chuyển giao công nghệ thành công, giải thưởng sẽ được Novelind trao cho Solver.

DÀNH CHO SOLVER

Tìm kiếm Thách thức

Sàn giao dịch Novelind luôn thông báo cho Solver và đăng tải các Thách thức mới trên Website. Ngoài ra, Theo dõi chúng tôi tại Facebook là một cách hiểu quả để cập nhật những Thách thức mới nhất.

Tham gia giải quyết Thách thức

Sau khi tìm kiếm và xác định Thách thức muốn tham gia cuộc thi. Solver vào trung tâm Innovation, sau đó đọc và chấp nhận điều lệ tham gia. Trong trường hợp không đáp ứng được yêu cầu và điều lệ, Solver có thể huỷ tham gia cuộc thi.

Đưa ra giải pháp

Solver có 2 cách tiếp cận để đưa ra giải pháp. Một là cá nhân mỗi Solver sẽ tự đưa ra giải pháp của riêng mình. Nếu Solver gặp khó khăn, Solver hoàn toàn có thể tạo lập cho mình một nhóm để cùng giải quyết Thách thức thông qua hỗ trợ thiết lập nhóm.

Gửi bản thảo giải pháp

Mỗi Thách thức sẽ có một khoảng thời gian nhất định để chấp nhận đề xuất của Solver. Solver cũng có thể chỉnh sửa trong mục Lưu trữ. Ngoài ra, Solver có thể gửi nhiều đề xuất giải pháp đối với mỗi Thách thức trong khoảng thời gian cho phép.

Tiếp nhận ý kiến phản hồi

Sau hạn nộp bản thảo giải pháp, Seeker cùng với các chuyên gia tư vấn của Novelind sẽ cùng nhau đánh giá các giải pháp của Solver và gửi lại nhận xét cùng với việc chọn hay không chọn giải pháp của Solver sao cho thỏa đáng nhất.

Thực hiện và nhận tiền thưởng

Sau khi Solver được phía Seeker chọn, Solver sẽ phải thực hiện Thách thức và báo cáo tiến độ trong thời gian đã đưa ra. Sau khi hoàn thành, Solver cần chuyển giao lại Thách thức theo yêu cầu cho Seeker và nhận tiền thưởng.

QUY TRÌNH INNOVATION TẠI NOVELIND

Gửi Thách thức hoặc Ý tưởng

Seeker gửi Thách thức hoặc Ý tưởng cần giải quyết đến các chuyên gia của Novelind.

Phân tích Thách thức, Ý tưởng (Novelind và Seeker)

Xây dựng thành các Thách thức, xác định chi phí tiền thưởng, tạo ra cuộc thi và đăng lên sàn giao dịch tri thức.

Giải pháp (Solver)

Giải quyết Thách thức, đệ trình giải pháp.

Đánh giá giải pháp (Novelind và Seeker)

Đánh giá các giải pháp, chọn giải pháp phù hợp để nhận giải.

Bàn giao công nghệ

Seeker bàn giao giải thưởng cho Novelind. Solver bàn giao công nghệ và sở hữu trí tuệ cho Novelind.

Trao thưởng

Novelind chuyển giao công nghệ và sở hữu trí tuệ cho Seeker và trao giải cho Solver.