Tìm kiếm:

Semantics có thể giải quyết các thách thức của Bigdata?

Các công nghệ Big data được thiết kế để xử lý ba vấn đề lớn của Big data bao gồm: Kích thước (số lượng dữ liệu), Tốc độ (sự nhanh chậm của luồng dữ liệu đi vào và đi ra) và Sự đa dạng (loại dữ liệu và nguồn gốc dữ liệu). Vì dữ liệu được thu thập mà không có một mục dích cụ thể, nên dẫn đến việc có nhiều dữ liệu không liên quan khi chúng được phân loại. Như vậy nét đặc trưng nhất của dư liệu không phải là kích cỡ, tốc độ hay sự đa dạng mà là giá trị dữ liệu. Làm sao để kết hợp ngữ nghĩa vào Big data để phân chia dữ liệu theo các nhóm thông tin liên quan là mục tiêu nghiên cứu của bài viết này.

Đọc thêm