Quy chế hoạt động

1. Nguyên tắc chung

Sàn tri thức Novelind là một Sàn tri thức do CÔNG TY TNHH SÀN TRI THỨC NOVELIND (có địa chỉ tại A103A Nguyễn Thần Hiến, phường 18, Quận 4, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam) xây dựng và vận hành. Thành viên trên Sàn tri thức Novelind là các thương nhân, tổ chức, cá nhân có hoạt động hợp pháp được www.santrithuc.vn chính thức công nhận và được phép sử dụng dịch vụ do Sàn tri thức Novelind (www.santrithuc.vn) và các bên liên quan cung cấp.

Nguyên tắc này áp dụng cho các thành viên đăng ký sử dụng Dịch vụ, tham gia đăng thông tin được thực hiện trên Sàn tri thức Novelind (www.santrithuc.vn).

Tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch tại Sàn tri thức Novelind (www.santrithuc.vn) tự do thỏa thuận trên cơ sở tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia hoạt động cung ứng và sử dụng dịch vụ không trái với qui định của pháp luật.

Thông tin về thương nhân, tổ chức, cá nhân tham gia là thành viên trên Sàn tri thức Novelind (www.santrithuc.vn) phải minh bạch và chính xác.

Tài sản trí tuệ hàng hóa, dịch vụ tham gia giao dịch trên Sàn tri thức Novelind (www.santrithuc.vn) phải được phép kinh doanh, lưu hành và không thuộc các trường hợp cấm kinh doanh, cấm quảng cáo theo quy định của pháp luật.

Tất cả các nội dung trong Quy chế này phải tuân thủ theo hệ thống pháp luật hiện hành của Việt Nam. Thành viên khi tham gia vào Sàn tri thức Novelind (www.santrithuc.vn) phải tự tìm hiểu trách nhiệm pháp lý của mình đối với luật pháp hiện hành của Việt Nam và cam kết thực hiện đúng những nội dung trong Quy chế hoạt động của Sàn tri thức Novelind (www.santrithuc.vn).

2. Quy định chung

Sàn tri thức Novelind là một Sàn tri thức do CÔNG TY TNHH SÀN TRI THỨC NOVELIND xây dựng và vận hành, với tên miền Sàn giao dịch là: www.santrithuc.vn (sau đây gọi tắt là: “Sàn tri thức Novelind”).

Định nghĩa chung:

Seeker: ở đây là những cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp có vốn và có bài toán cần giải quyết. Hay còn gọi là người tìm kiếm giải pháp. Nhu cầu của đối tượng này là giải pháp cho dự án của họ. Không chỉ như vậy, seeker cần các chuyên gia giúp tư vấn, tối ưu hóa quá trình xử lý vấn đề cho họ. Nhiệm vụ của seeker là tham gia cùng với các chuyên gia để phân tích dự án, đánh giá các đề xuất theo yêu cầu của chính seeker.

Solver: là những người tham vào giải quyết các dự án mà bên Seeker đưa ra. Là các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp có kỹ thuật, công nghệ và kinh nghiệm đủ để tiếp cận giải quyết dự án. Các đối tượng solver sẽ đưa ra các ý tưởng về giải pháp và gửi bản thảo đề xuất cho Novelind để xử lý các bài toán đến từ Seeker. Mục đích solver là tiền thưởng cho từng dự án. Solver sẽ được hai bên còn lại đảm bảo quyền lợi và được bảo vệ tài sản tri thức của mình. Một khi được nhận dự án, solver phải thực hiện theo đúng quy trình và yêu cầu của bên seeker. Và đến giai đoạn chuyển giao công nghệ, solver phải đảm bảo chuyển đầy đủ các tài liệu, sản phẩm liên quan tới dự án cho phía seeker.

Novelind Expert là các Nhà khoa học với các chuyên ngành khác nhau, tham gia vào Novelind đóng vai trò trung gian giữa Solver và Seeker. Experts giúp phân tích ý tưởng thành các thách thức trước khi đăng lên sàn để tìm giải pháp. Experts cũng tham gia vào quá trình đánh giá trao giải, tổng hợp các giải pháp thành giải pháp tổng thể cho một ý tưởng, ngoài ra là Experts đứng ra chuyển giao công nghệ và trao giải thưởng để đảm bảo hai bên Seeker và Solver không biết về nhau nhằm đảm bảo chiến lược và bí mật kinh doanh cho Seeker.

Thách thức là các vấn đề kỹ thuật, công nghệ, khoa học vượt quá khả năng hay kỹ năng của cá nhân hay tổ chức nào đó gọi là Seeker để có thể tự đưa ra giải pháp mong đợi. Seeker có nhu cầu tìm kiếm giải pháp mới cho Thách thức. Thách thức sẽ được Seeker yêu cầu đăng lên sàn Novelind với số tiền trao thưởng, bản mô tả và điều lệ. Phải sau deadline, Seeker và các chuyên gia trong Novelind mới có thể truy cập các giải pháp, đánh giá để chọn ra giải pháp trao giải. Solver phải phối hợp với Novelind để chuyển giao công nghệ cho Seeker đảm bảo giữa Solver và Seeker không biết về nhau đề đảm bảo bí mật và chiến lược kinh doanh cho Seeker.

Ý tưởng có thể là một ý tưởng sản phẩm phần mềm, người đăng ý tưởng nhằm mục đích thực hiện hóa ý tưởng đó. Cũng có thể là giải pháp sáng tạo cho các vấn đề kỹ thuật, một ứng dụng thương mại mới cho một sản phẩm, ý tưởng cho một dòng sản phẩm mới, hoặc ý tưởng tiếp thị mới làm làn truyền tới khách hàng tiềm năng. Ý tưởng không được phép đăng trực tiếp lên sàn Novelind do yếu tố bảo mật.  Ý tưởng sẽ qua dịch vụ (B) - Phân tích Ý tưởng thành các Thách thức, do các chuyên gia trong Novelind tiếp nhận ý tưởng và cụ thể hóa thành các Thách thức, sau đó đăng các Thách thức riêng rẽ lên Sàn Novelind để mời các Solvers đưa ra các giải pháp. Sàn Novelind đưa ra dịch vụ (C)- Tổng hợp các giải pháp thức thành giải pháp tổng thể, và chuyển gia cho Seeker.

Chuyển giao công nghệ: nhóm dịch vụ này gắn liền với mục tiêu tạo ra sản phẩm ứng dụng thực tiễn từ khoa học của chúng tôi. Novelind là những người sẽ đứng ra trung gian chuyển giao công nghệ giữa solver được nhận dự án với seeker. Chúng tôi luôn bảo đảm quyền lợi cho 2 bên nhằm hướng đến mục đích chung. Việc chuyển giao công nghệ sẽ bắt buộc phải diễn ra đúng quy trình để việc trao thưởng diễn ra thuận lợi mà cả phía seeker và solver sẽ cảm thấy thỏa mãn với công việc của mình. Việc bảo mật chiến lược kinh doanh của seeker sẽ đặt lên hàng đầu trong giai đoạn này.

Thành viên: là bao gồm cả "Seeker", "Solver" và “Chuyên gia Novelind”

 • Thành viên tham gia giao dịch trên Sàn tri thức Novelind là thương nhân, tổ chức, cá nhân có nhu cầu tìm hiểu, sử dụng dịch vụ trên website.
 • Thành viên phải đăng ký kê khai ban đầu các thông tin cá nhân có liên quan, được Ban quản lý Sàn tri thức Novelind chính thức công nhận và được phép sử dụng dịch vụ do Sàn tri thức Novelind.
 • Khi bạn đăng ký là thành viên của www.santrithuc.vn, thành viên hiểu rằng:
  • Thành viên có thể tạo một tài khoản cá nhân của mình để sử dụng.
  • Thành viên có thể đăng thông tin về dự án/ý tưởng có bài toán cần giải quyết hoặc thông tin về giải pháp đề xuất để giải quyết một thách thức.
 • Nội dung bản Quy chế này tuân thủ theo các quy định hiện hành của Việt Nam. Thành viên khi tham gia vào Sàn tri thức Novelind phải tự tìm hiểu trách nhiệm pháp lý của mình đối với luật pháp hiện hành của Việt Nam và cam kết thực hiện đúng những nội dung trong Quy chế của www.santrithuc.vn.

3. Quy trình giao dịch

Dành cho Seeker:

 • Bước 1: Đề xuất ý tưởng: Seeker gửi các ý tưởng đến sàn giao dịch tri thức Novelind.
 • Bước 2: Phân tích ý tưởng thành các thách thức: Seeker và các chuyên gia của Novelind cùng nhau phân tích ý tưởng thành các thách thức cụ thể, và xác định mức tiền thưởng cho từng thách thức.
 • Bước 3: Đăng các thách thức lên sàn giao dịch Novelind: Novelind đăng các thách thức lên sàn giao dịch tri thức Novelind theo các lĩnh vực cụ thể.
 • Bước 4: Đánh giá các giải pháp: Sau thời hạn gửi các giải pháp, Novelind và Seeker sẽ đánh giá các giải pháp.
 • Bước 5: Xác định các biện pháp sở hữu trí tuệ (nếu có): Trong trường hợp Seeker cần bảo hộ các giải pháp, Novelind cung cấp dịch vụ tư vấn đăng ký sở hữu trí tuệ.
 • Bước 6: Trao giải cho giải pháp thắng cuộc: Nếu chọn được giải pháp phù hợp, Seeker sẽ bàn giao giải thưởng cho Novelind. Sau khi chuyển giao công nghệ thành công, giải thưởng sẽ được Novelind trao cho Solver

Dành cho Solver:

 • Bước 1: Tìm kiếm thách thức: Sàn giao dịch Novelind luôn thông báo cho Solver và đăng tải các dự án mới trên Website. Ngoài ra, Theo dõi chúng tôi tại Facebook là một cách hiệu quả để cập nhật những dự án mới nhất.
 • Bước 2: Truy cập sàn giao dịch: Solver có 2 cách tiếp cận để đưa ra giải pháp. Một là cá nhân mỗi Solver sẽ tự đưa ra giải pháp của riêng mình. Nếu Solver gặp khó khăn, Solver hoàn toàn có thể tạo lập cho mình một nhóm để cùng giải quyết dự án thông qua hỗ trợ thiết lập nhóm.
 • Bước 3: Đưa ra giải pháp: Solver có 2 cách tiếp cận để đưa ra giải pháp. Một là cá nhân mỗi Solver sẽ tự đưa ra giải pháp của riêng mình. Nếu Solver gặp khó khăn, Solver hoàn toàn có thể tạo lập cho mình một nhóm để cùng giải quyết dự án thông qua hỗ trợ thiết lập nhóm.
 • Bước 4: Gửi bản thảo giải pháp: Mỗi dự án sẽ có một khoảng thời gian nhất định để chấp nhận đề xuất của Solver. Solver cũng có thể chỉnh sửa trong mục Lưu trữ. Ngoài ra, Solver có thể gửi nhiều đề xuất giải pháp đối với mỗi dự án trong khoảng thời gian cho phép.
 • Bước 5: Tiếp nhận ý kiến phản hồi: Sau hạn nộp bản thảo giải pháp, Seeker cùng với các chuyên gia tư vấn của Novelind sẽ cùng nhau đánh giá các giải pháp của Solver và gửi lại nhận xét cùng với việc chọn hay không chọn giải pháp của Solver sao cho thỏa đáng nhất.
 • Bước 6: Thực hiện và nhận tiền thưởng: Sau khi Solver được phía Seeker chọn, Solver sẽ phải thực hiện dự án và báo cáo tiến độ trong thời gian đã đưa ra. Sau khi hoàn thành, Solver cần chuyển giao lại dự án theo yêu cầu cho Seeker và nhận tiền thưởng

4. Quy trình hỗ trợ giải quyết khiếu nại/ phản ánh

Novelind có trách nhiệm tiếp nhận khiếu nại và hỗ trợ Khách Hàng liên quan đến giao dịch tại www.santrithuc.vn. Khi phát sinh tranh chấp, Novelind đề cao giải pháp thương lượng, hòa giải giữa các bên nhằm duy trì sự tin cậy của thành viên vào chất lượng dịch vụ của chúng tôi và thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Thành viên khiếu nại liên quan đến giao dịch tại www.santrithuc.vn qua email     , Thành viên có thể phản ánh trực tiếp đến đến ban quản trị.

Bước 2: Novelind sẽ tiếp nhận các khiếu nại của Thành viên, tùy theo tính chất và mức độ của khiếu nại thì Novelind sẽ có những biện pháp cụ thể để giải quyết tranh chấp đó. Novelind chủ động giải quyết nhanh chóng và trả lời ngay kết quả giải quyết các khiếu nại trên cơ sở các Chính sách mà Novelind đã công bố trong thời hạn 7 ngày làm việc.

Bước 3: Trong trường hợp nằm ngoài khả năng và thẩm quyền của Novelind thì Novelind sẽ yêu cầu Thành viên đưa vụ việc này ra cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết theo pháp luật.

Novelind tôn trọng và nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi của Thành viên. Vì vậy, đề nghị các thành viên cung cấp các thông tin về liên quan đến Dự án (đối với Seeker) và giải pháp đề xuất (đối với Solver) một cách đầy đủ, chính xác, trung thực và chi tiết. Mọi hành vi lừa đảo, gian lận trong giao dịch đều bị lên án và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

Các bên liên quan phải có vai trò trách nhiệm trong việc tích cực giải quyết vấn đề.

5. Quy trình và hình thức thanh toán

Quy trình thanh toán:

Giai đoạn Đề xuất ý tưởng:

 • Bước 1: Seeker đề xuất ý tưởng bằng cách đăng tin về Dự án có bài toán cần giải quyết lên www.santrithuc.vn
 • Bước 2: Seeker thanh toán 30% giá trị giải thưởng cho Novelind
 • Bước 3: Nhóm điều hành Sàn tri thức Novelind ("Chúng tôi”) kiểm tra và xác nhận Ý tưởng được phê duyệt.

Giai đoạn Thực hiện và nhận tiền thưởng

 • Bước 1: Nếu chọn được giải pháp phù hợp, Seeker sẽ bàn giao giải thưởng cho Novelind bằng cách thanh toán 70% giá trị giải thưởng còn lại cho Novelind.
 • Bước 2: Solver thực hiện dự án và báo cáo tiến độ trong thời gian đã đưa ra.
 • Bước 3: Sau khi hoàn thành, Solver cần chuyển giao lại dự án theo yêu cầu cho Seeker.
 • Bước 4: Novelind trao giải thưởng cho Solver sau khi đã trừ phí dịch vụ. Hình thức thanh toán: Tiền mặt hoặc Chuyển khoản.

Hình thức thanh toán: Tiền mặt hoặc Chuyển khoản.

Tài khoản thanh toán Novelind.

6. Đảm bảo an toàn giao dịch

Ban quản trị đã sử dụng các dịch vụ để bảo vệ thông tin đăng trên www.santrithuc.vn. Để đảm bảo các giao dịch được tiến hành thành công, hạn chế tối đa rủi ro có thể phát sinh.

Thành viên phải cung cấp thông tin đầy đủ (tên, địa chỉ, số điện thoại, email) trên mỗi tin đăng về Dự án/thách thức (đối với Seeker) hoặc tin đăng về giải pháp đề xuất (Đối với Solver). Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những thiếu sót, thiệt hại hay rủi ro thành viên có thể gặp phải nếu thông tin đăng tải của Thành viên không đầy đủ, chính xác.

Thành viên tuyệt đối không sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu. Nghiêm cấm việc phát tán, truyền bá hay cổ vũ cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm của hệ thống website. Mọi vi phạm sẽ bị xử lý theo Quy chế và quy định của pháp luật.

Mọi thông tin giao dịch được bảo mật, trừ trường hợp buộc phải cung cấp khi Cơ quan pháp luật yêu cầu.