Deprecated: Invalid characters passed for attempted conversion, these have been ignored in /var/www/v2.santrithuc.vn/apps/commons/Common.php on line 1004
CÔNG NGHỆ ĐIỀU KHIỂN TRẠM TRỘN BÊ TÔNG XI MĂNG
Mời giao dịch
Quy trình công nghệ
Điều khiển tự động quá trình cân, trộn các thành phần phối liệu theo tỉ lệ và Công nghệ đã định, mô phỏng trạng thái hoạt động của toàn trạm trộn bê tông trên màn hình, đồng thời lưu trữ và thống kê số liệu trong từng thời gian làm việc cụ thể. Hệ thống CPC đã được tư vấn quốc tế cho phép sử dụng tại nhiều công trình xây dựng chất lượng cao trong cả nước. Phạm vi ứng dụng: Cung cấp cho các nhà chế tạo trạm trộn bê tông xi măng trong nước (đối với các công trình mới), hoặc trực tiếp đưa vào lắp đặt cho các trạm trộn cải tạo nâng cấp.
Việt Nam
+ Cho phép làm việc ở chế độ tự động và bán tự động. + Cho phép in số liệu từng mẻ kiểm tra độ chính xác, in phiếu xuất cho một ca làm việc và báo cáo thống kê ngày, tháng. + Hỗ trợ vận hành: Hướng dẫn vận hành hệ thống trực tiếp trên màn hình, hướng dẫn liên quan đến các thông báo sự cố trong quá trình làm việc.
Thiết kế quy trình nghiệp vụ
Y tế và Hoạt động trợ giúp xã hội
Đã hoàn thiện thành phẩm
0