Deprecated: Invalid characters passed for attempted conversion, these have been ignored in /home/v2.santrithuc.vn/apps/commons/Common.php on line 1004
QUY TRÌNH GIEO CẤY GIỐNG LÚA HAI DÒNG VIỆT LAI 45
Mời giao dịch
Quy trình công nghệ
Việt Lai 45 được tạo ra từ dòng mẹ 103s và dòng bố R45. Việt Lai 45 có khả năng chống đổ tốt, gạo ngon. Thời gian sinh trưởng thuộc nhóm ngắn ngày Thời gian sinh trưởng vụ xuân: 127- 130 ngày; vụ mùa: 100- 105 ngày Năng suất tiềm năng vụ xuân: 85-100 tạ/ha; vụ mùa: 75- 80 tạ/ha Kỹ thuật gieo cấy: Tổ hợp Việt Lai thích hợp gieo cấy trong cả hai vụ. Làm mạ theo phương pháp Tunel nền khô, khi mạ đạt từ 2-2,5 lá mang đi cấy tương ứng 12-14 ngày mạ. Lượng gieo 150g/m2 (1,5 lạng thóc/1m2 đất) Mật độ cấy: Cây 33 khóm/m2, khóm cách khóm 12cm, hàng cách hàng 15cm+35cm theo phương thức hàng rộng, hàng hẹp, cấy 3 cây mạ/khóm. Cấy theo phương thức hàng rộng,hàng hẹp. Lượng giống gieo cho 1 sào bắc bộ từ 1,2- 1,5 kg thóc giống, ngâm 30 giờ sau đó ủ 24 giờ.
Việt Nam
Bón lót 400kg phân chuồng + 20kg lân super lâm thao + 4kg urê + 4kg kali sau đó bừa kỹ cho phân vùi vào đất
Chiến lược CNTT
Nông nghiệp
Đã hoàn thiện thành phẩm
0