Hướng dẫn quản lý thách thức và ý tưởng

1. Trạng thái của thách thức

Novelind định nghĩa 5 trạng thái của một thách thức:

-  Lưu trữ: thách thức của bạn đã soạn thảo tuy nhiên có thể chưa hoàn thành bạn vẫn chưa gửi đến ban quản trị của Novelind.

-  Chờ duyệt: Thách thức đã được gửi đến ban quản trị của Novelind. Novelind đang sắp xếp các chuyên gia làm Leader cho thách thức này.

-  Chờ bổ sung: sau khi kiểm duyệt nếu thấy cần bổ sung các thông tin, các điều khoản của thách thức các leader sẽ gửi cho bạn các yêu cầu bổ sung.

-  Không chấp nhận: vì một lý do gì đó thách thức của bạn sẽ không được đăng lên sàn giao dịch Novelind. Ví du: thách thức bị trùng lặp, thách thức không đủ độ khó hoặc thách thức đã có giải pháp trên thị trường.

-  Đã công bố: Sau quá trình kiểm duyệt và bổ sung thông tin hoàn thành thách thức sẽ được đưa lên sàn giao dịch. Từ thời điểm này bạn không được chỉnh sửa thách thức.

2. Trạng thái của ý tưởng:

 Ngoài các trạng thái giống như thách thức, một ý tưởng sẽ không đăng trực tiếp lên sàn mà sẽ được phân tích thành các thách thức. Các thách thức này sẽ được đăng lên sàn.

Chính vì vậy một ý tưởng sẽ không có trạng thái đã công bố giống như trạng thái của Thách thức. Ngoài ra Ý tưởng sẽ có thêm hai trạng thái.

Đang phân tích: sau khi ý tưởng cho Novelind được duyệt, các chuyên gia của Novelind sẽ phân tích ý tưởng này thành các thách thức.

Đã phân tích: trạng thái này có nghĩa ý tưởng đã được phân tích thành các thách thức cụ thể, sẵn sàng để đăng lên sàn giao dịch Novelind.

3. Chức năng quản lý.

Novelin cung cấp hai chức năng:

-  Sửa thách thức: giúp bạn điều chỉnh các thông tin của thách thức. Chỉ được sửa thách thức khi chưa đăng thách thức lên sàn.

-  Tin nhắn: chức năng này cho bạn trao đôỉ thông tin với Novelind.